Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Kauno interneto sistemos“ (toliau – Bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas numato kaip Bendrovė renka ir toliau tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė atsakingai laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientas – fizinis asmuo, kuris yra pasirašęs su UAB „Kauno interneto sistemos“ paslaugų teikimo sutartį ir naudojasi Bendrovės teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis.

Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kai asmuo kreipiasi į UAB „Kauno interneto sistemos“ , norėdamas tapti jos klientu, Bendrovė kliento asmens duomenis renka šiais būdais:

– tiesiogiai iš duomenų subjekto (kuriuos pateikiate Jūs), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.;

Kokius duomenis renkame?

Kai asmuo kreipiasi į UAB „Kauno interneto sistemos“, norėdamas tapti jos klientu, Bendrovė kliento asmens duomenis renka tiesiogiai iš duomenų subjekto šiais būdais:

– tiesioginio pokalbio metu Klientų aptarnavimo skyriuje;

– telefoninio pokalbio metu;

– el. paštu;

– internetinėje Bendrovės svetainėje www.kis.lt, pildant paslaugų užsakymo formą.

UAB „Kauno interneto sistemos“ renka šiuos duomenis:

1. Asmens identifikavimo duomenys: Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data.

2. Kontaktiniai duomenys: Vardas, pavardė, adresas (paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą, TV priedėlio identifikacijos numeris, tipas, TV paslaugų užsakymo ir teikimo informacija, užsakytos programos, užsakytų ir (ar) teikiamų paslaugų pakeitimai ir pan.

3Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu: Vardas, pavardė, adresas (paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotą įrangą, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.

4. Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai: Informacija apie Bendrovei pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.

5. Vaizdo duomenys: Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti UAB „Kauno interneto sistemos“ įrengta vaizdo stebėjimo įranga kai duomenų subjektas lankosi Bendrovės aptarnavimo skyriuje.

6. Duomenų subjekto komunikacija su Bendrove. Telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepia į bendrovės darbuotojų skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys.

7. Srauto duomenys. Duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys.

8. Komunikacijos turinio duomenys. Komunikacijos turiniu keičiasi komunikuojančios šalys, kai naudojasi elektroninių ryšių paslaugomis (pvz. trumposios žinutės (SMS) tekstas, balso žinutė, vaizdo žinutė, garso pranešimas, pokalbis). Šie duomenys tvarkomi tik siekiant perduoti komunikaciją elektroninių ryšių tinklu.

Kaip tvarkome jūsų duomenis vykdydami teisės aktų reikalavimus?

UAB „Kauno interneto sistemos“ Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko žemiau nurodytais tikslais:

– paslaugų teikimo sutarčių dėl įmonės teikiamų elektroninių ryšių ir kitų paslaugų sudarymas;

 • apskaita;

 • tiesioginė rinkodara;

 • pranešimų, ataskaitų teikimas institucijoms;

 • privalomas asmens identifikavimas;

 • privalomas paslaugų kokybės užtikrinimas;

 • privalomas duomenų tvarkymas, siekiant užtikrinti, kad jie būtų prieinami teisėsaugos institucijoms;

 • pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus;

 • teismų sprendimų, nutarčių, įsakymų ar nutarimų vykdymas;

 • privaloma tinklo ir duomenų priežiūra;

 • duomenų perkėlimo užtikrinimas;

 • klientų įsiskolinimų už paslaugas išieškojimas.

Kaip tvarkome jūsų duomenis siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį?

UAB „Kauno interneto sistemos“, siekdama sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 • duomenų subjekto inicijuoti ikisutartiniai santykiai, pasiūlymo rengimas ir teikimas;

 • užsakymų valdymas;

 • klientų administravimas;

 • produktų ir paslaugų teikimas;

 • produktų ir paslaugų kokybės užtikrinimas;

 • incidentų ir problemų valdymas;

 • sąskaitų išrašymas ir mokėjimai;

 • ryšio perdavimas;

 • elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų saugumas;

 • techninių gedimų ir klaidų nustatymas elektroninių ryšių tinkle;

 • mokėjimų skaičiavimas.

Kaip tvarkome Jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu?

UAB „Kauno interneto sistemos“ siekia pateisinti Jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą ir kokybišką aptarnavimą, todėl turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 • rinkodara, tiesioginė rinkodara;

 • statistika;

 • sukčiavimo ir nesąžiningo elgesio prevencija;

 • tinklų, informacijos, patalpų ir asmenų saugumas;

 • santykio su klientais palaikymas;

 • klientų aptarnavimo gerinimas;

 • produktų ir paslaugų kokybės gerinimas;

 • tinklų ir informacinių sistemų vystymas ir priežiūra;

 • sistemų ir tinklų veikimo tikrinimas.

Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į Bendrovę el. paštu info@kis.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo skyrių adresu: Mituvos g. 5, Kaunas.

Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet galime užtrukti iki 5 dienų.

Kaip tvarkome jūsų duomenis jūsų sutikimo pagrindu?

Gavusi Jūsų sutikimą Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 • tiesioginė rinkodara;

 • srauto duomenų tvarkymas rinkodarai.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi į UAB „Kauno interneto sistemos“ el. paštu info@kis.lt, paskambinus telefonu +370 37 339900 arba atvykus į Bendrovės klientų aptarnavimo skyrių adresu: Mituvos g. 5, Kaunas.

Gavę Jūsų sutikimo atšaukimą pakeitimus pradėsime vykdyti nedelsiant, tačiau galime užtrukti iki 5 dienų, todėl šiuo laikotarpiu dar galite gauti mūsų pasiūlymus, dar galime tvarkyti Jūsų srauto duomenis rinkodaros tikslu.

Kam teikiame jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintiems duomenų tvarkytojams (subrangovams) tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti. Duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis UAB „Kauno interneto sistemos“, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su UAB „Kauno interneto sistemos“ sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

1. Informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas.

2. Skolų išieškojimo paslaugas teikiančios įmonės.

3. Pagrindinės kriminalinės žvalgybos institucijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra, teismai, skubiosios pagalbos centrai.

4. Sąskaitų spausdinimo ir platinimo paslaugų teikėjai.

5. Komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjai.

6. Buhalterines paslaugas teikiančios įmonės.

7. Kitos valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Kiek saugome jūsų duomenis?

UAB „Kauno interneto sistemos“ tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Bendrovė užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Asmens duomenys, jeigu Klientas visiškai atsiskaitė už paslaugas, saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties nutraukimo datos. Asmens duomenys, kai klientas nevisiškai atsiskaitė už paslaugas – saugomi 10 metų nuo įsiskolinimo panaikinimo dienos.

Kokios jūsų teisės?

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su UAB „Kauno interneto sistemos“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);

 • kreiptis į UAB „Kauno interneto sistemos“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

 • kreiptis į UAB „Kauno interneto sistemos“ su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);

 • kreiptis į UAB „Kauno interneto sistemos“ su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

 • kreiptis į UAB „Kauno interneto sistemos“ su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti Jūsų Bendrovei pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);

 • kreiptis į UAB „Kauno interneto sistemos“ ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);

 • bet kada atšaukti Bendrovei duotus Jūsų sutikimus.

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į UAB „Kauno interneto sistemos“ el. paštu info@kis.lt , paskambinus telefonu +370 37 339900 arba atvykus į Bendrovės klientų aptarnavimo skyrių adresu: Mituvos g. 5, Kaunas.

Kur galite kreiptis?

Atsakysime į Jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susisiekti su mumis Jums patogiu būdu žemiau nurodytais kontaktais.

– raštu – el. paštu: info@kis.lt , adresu: Mituvos g. 5, Kaunas 50132;

– žodžiu – telefonu +370 37 339900;

– atvykus į aptarnavimo skyrių adresu: Mituvos g. 5, Kaunas.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. Kontaktai: A.Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas: ada@ada.lt.

Slapukų naudojimas

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Bendrovės svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, Jūsų aptarnavimą bei teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

cp-impression-added-forcp_id_dff3d

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

cookie_notice_accepted

Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti

Sutinkant su nuostatomis

1 metai

Unikalus identifikatorius

devicePixelRatio

testing
time

Slapukai skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

x-csrf-jwt

Slapukas skirtas greičio matuoklės „cgates.speedtestcustom.com“ funkcionalumo realizavimui

Greičio matuoklės paleidimo metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-25484389-1

Slapukas naudojamas Google Analytics skripto paleidimui ir renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje bei yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

ads/ga-audiences

ads/user-lists/#

Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

collect

Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

IDE

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

est_cookie

Slapukas tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies. Google DoubleClick tinklo slapukas

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

fr

Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle

Įėjimo į puslapį metu

90 dienų

Unikalus identifikatorius

tr

Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Tam tikrais laiko intervalais Bendrovė peržiūri Privatumo politiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio privatumo pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje www.kis.lt.